dzisiaj jest: 8 marca 2021. imieniny: Beata, Stefan, Wincenty
 
Podatki, opłaty

Dochodami gminy są:

 1. podatki, opłaty i inne wpływy określane w odrębnych ustawach jako dochody Gminy,
 2. dochody z majątku Gminy,
 3. subwencje ogólne z budżetu państwa.

Gmina posiada uprawnienia do decydowania o wielkości wysokości stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych nie wyższych jednak od określonych ustawowo.

Wpłaty podatku należy dokonywać na rachunek Miasta i Gminy Działoszyn: Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie nr konta 90 9251 0009 0000 1094 2000 0590

Podatek od nieruchomości

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na 2012, 2013 i 2014 r. na podstawie Uchwały Nr XX/111/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 14 listopada 2011 r. oraz Uchwały Nr XXIV/128/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 grudnia  2011 r.

Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni  -  0,66 zł
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  -  2,02 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni  -  0,06 zł

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej  -  0,49 zł
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej  -  18,84 zł
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej  -  8,81 zł
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej  -  3,99 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni uzytkowej  -  3,66 zł
 • garaży, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej  -  4,59 zł

Od budowli  -  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Podatek rolny

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.).

Stawka podatku rolnego na 2014 r. na podstawie Uchwały Nr LVI/280/13 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Działoszyn w 2014 r.:

 • z 1 ha przeliczeniowego 106 zł
 • z 1 ha fizycznego 212 zł
Podatek leśny

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn.zm.).

Stawka podatku leśnego na 2014 r. na podstawie Uchwały Nr LVI/281/13 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Działoszyn w 2014 r.:

 • z 1 ha fizycznego 30,03 zł