dzisiaj jest: 5 marca 2021. imieniny: Adrian, Fryderyk, Oliwia
 
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Ewidencja Ludności, pok. nr 113
w godzinach: poniedzialek: 8.00 - 16.00
                   wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Każda zobowiązana do zameldowania się osoba lub jej prawny pełnomonik.

FORMULARZ WNIOSKU:

Formularz zgłoszenia "Wymeldowania z miejsca pobytu stałego" można otrzymać w Ewidencji Ludności lub pobrać ze strony internetowej.
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. dowód osobisty osoby załatwiającej sprawę lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. książeczka wojskowa - w przypadku, kiedy osoba załatwiająca sprawę jest mężczyzną,
  3. w przypadku pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 113
tel. (0 43) 84 37 473

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie - sprawa jest załatwiana w dniu zgłoszenia.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 5, art. 6 i art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm./

UWAGI:

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.