dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
KR

Nazwa Komisji (pełna): Komisja Rewizyjna
Symbol Komisji: KR

Przedmiot działania Komisji:

Do zadań Komisji Rewizyjnej zgodnie z Roz. II § 26 Statutu Miasta i Gminy Działoszyn, należy:

 • opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowania z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
 • sprawdzanie zasobów pieniężnych oraz kont bankowych,
 • kontrolowanie przygotowania projektu budżetu Gminy i przedkładanie Radzie uwag oraz wniosków w tym przedmiocie,
 • badanie skarg na działalność Burmistrza i przedkładanie Radzie opinii co do sposobu ich załatwienia,
 • wydawanie opinii w sprawie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza,
 • przedkładanie Radzie do zatwierdzenia planów kontroli komisji,
 • przekazywanie Burmistrzowi wniosków z przeprowadzonych czynności kontrolnych komisji ,
 • wykonywanie innych zadań kontrolnych na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

Skład osobowy Komisji:

 1. Zbigniew Zając - Przewodniczący Komisji
 2. Małgorzata Sudomirska - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Gabriel Jędrczak - Członek Komisji
 4. Krzysztof Spałek