dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
PPiOŚ

Nazwa Komisji (pełna): Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
Symbol Komisji: PPiOŚ 

Przedmiot działania Komisji:

Do zadań Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska zgodnie z Roz. II § 29 Statutu Miasta i Gminy Działoszyn należy:

 • opiniowanie programów ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,
 • analizowanie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych,
 • rozpatrywanie projektu budżetu gminy w części dotyczącej zagadnień należących do zakresu działania komisji, a w szczególności w zakresie rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego,
 • wyrażanie opinii w przedmiocie funkcjonowania gminnej administracji samorządowej,
 • współdziałanie z Policją, jednostkami pomocniczymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej i porządku publicznego,
 • wyrażanie opinii w sprawach: nazw ulic i placów, budynków użyteczności publicznej, wznoszenia pomników, nadawania tytułu honorowego obywatela gminy,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady dotyczących poprawy ochrony środowiska na terenie gminy oraz finansowania tych zadań ze środków pozabudżetowych,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę oraz odprowadzania ścieków,
 • analizowanie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,
 • kontrolowanie spraw związanych z gospodarką ziemią,
 • dokonywanie analiz stanu opieki weterynaryjnej na terenie gminy,
 • współdziałanie z instytucjami i placówkami wykonującymi określone zadania na rzecz rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.

Skład osobowy Komisji:

 1. Jan Derek
 2. Andrzej Lewandowski
 3. Zygmunt Mordal
 4. Agata Pęciak
 5. Krzysztof Sikora
 6. Halina Zaremba - Grochowska