dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
Zawarcie małżeństwa cywilnego

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 110
w godzinach: poniedziałek: 8.00 - 16.00
                   wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński.

FORMULARZ WNIOSKU:

brak

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. w przypadku panny lub kawalera:

 • do wglądu dokument stwierdzający tożsamość,
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osoby urodzonej poza Gminą Działoszyn

2. w przypadku osoby rozwiedzionej:

 • do wglądu dokument stwierdzający tożsamość,
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osoby urodzonej poza Gminą Działoszyn,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu

3. w przypadku wdowców:

 • do wglądu dokument stwierdzający tożsamość,
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osoby urodzonej poza Gminą Działoszyn,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie współmałżonka lub odpis skrócony aktu zgodnu małżonka

4. w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • do wglądu dokument stwierdzający tożsamość (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych),
 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemnca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej 

OPŁATY:

Opłata skarbowa uiszczona w kasie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 110
tel. (0 43) 84 37 474

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów następuje zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Działoszynie. W wyjątkowych sytuacjach przed upływem 1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Każda z osób zawierających małżeństwo składa w obecności dwóch pełnoletnich świadków oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Działoszynie treść oświadczenia lub oczytując je na głos. Osoba nie mogąca mówić składa oświadczenie o wstapieniu w związek małżeński podpisując akt małżeństwa.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 1 §1 oraz art. 3-15  ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn.zm.).

UWAGI:

Osoby zawierające związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC.
Osoby, których akta stanu cywilnego były sporządzone w USC w Działoszynie nie załączają odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.
Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.