dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
Zawarcie małżeństwa konkordatowego

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 110
w godzinach: poniedziałek: 8.00 - 16.00
                   wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

KTO MOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński.

FORMULARZ WNIOSKU:

brak

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. w przypadku panny lub kawalera:

 • do wglądu dokument stwierdzający tożsamość,
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osoby urodzonej poza Gminą Działoszyn

2. w przypadku osoby rozwiedzionej:

 • do wglądu dokument stwierdzający tożsamość,
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osoby urodzonej poza Gminą Działoszyn,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu

3. w przypadku wdowców:

 • do wglądu dokument stwierdzający tożsamość,
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osoby urodzonej poza Gminą Działoszyn,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie współmałżonka lub odpis skrócony aktu zgodnu małżonka

4. w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • do wglądu dokument stwierdzający tożsamość (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych),
 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemnca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej 

OPŁATY:

Opłata skarbowa uiszczona w kasie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 110
tel. (0 43) 84 37 474

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W dniu złożenia zapewnienia wydaje się zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 1 §2 i 3 oraz art. 3-15  ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) oraz art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).

UWAGI:

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne trzy miesiące od daty jego wystawienia.