dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
Fauna

     Teren Załęczańskiego Parku Krajobrazowego charakteryzuje duża różnorodność biotopów, co sprawia, że zasiedlająca go fauna jest również różnorodna i osobliwa. Udokumentowano występowanie 61 gatunków zasługujących na szczególne potraktowanie. Wśród nich 16 stanowią gatunki chronione, 32 to gatunki znajdujące się na czerwonych listach krajowych i regionalnych oraz 10 - gatunki rzadkie. Charakterystyczną grupą fauny bezkręgowców wyróżniającą teren Załęczańskiego Parku Krajobrazowego są liczne gatunki kserotermiczne. Bogaty jest tu świat owadów. Dotyczy to głównie motyli oraz chrząszczy, w tym szczególnie: biegaczowatych (Carabidae), świerszczy (Grylloidea), szarańczaków (Acrididae).

     Licznie reprezentowane są również pajęczaki (Arachnoidea). Najlepiej poznaną grupą zwierząt bezkręgowych (Evertebrata) są ślimaki (Gastropoda), których rozpoznano tu około 100 gatunków w tym kilka bardzo interesujących. Na skałkach góry "Zelce" żyją trzy gatunki rzadkich ślimaków ściśle związanych ze środowiskiem wapiennym. Jeden z nich (Pyramidula rupestris), ślimak reprezentujący element śródziemnomorski i alpejski, został stwierdzony tu na najbardziej na północ wysuniętym stanowisku w Polsce.

    Park zamieszkuje wiele gatunków motyli. Wśród gatunków dziennych należy wymienić: Paź Królowej, Bielinek kapustnik, Bielinek bytomkowiec, Bielinek rzepnik, Zorzynek rzeżuchowiec, Szlaczkoń siarecznik, Latolistek cytrynek, Wietek Gorczycznik, Ogończyk ostrokrzewowiec, Czerwończyk nieparek, Czerwończyk żarek, Czerwończyk zamgleniec, Czerwończyk uroczek, Czerwończyk dukacik, Modraszek malczyk, Modraszek arion, Modraszek idas, Modraszek korydon, Modraszek ikar, Mieniak strużnik, Rusałka żałobnik, Rusałka pawik, Rusałka admirał, Rusałka osetnik, Rusałka pokrzywnik, Rusałka ceik, Rusałka kratkowiec, Dostojka malinowiec, Dostojka latonia, Dostojka ino, Dostojka selene, Przeplatka cinxia, Przeplatka atalia, Polowiec szachownica, Skalnik semele, Przestrojnik jurtina, Przestrojnik trawnik, Strzępotek perełkowiec, Strzępotek glicerion, Strzępotek ruczajnik, Osadnik egeria, Osadnik megera, Kosternik palemon, Karłątek ryska, Karłątek klinek, Karłątek kniejnik.

     Jedną z najbardziej poznanych grup zwierząt Załęczańskiego Parku Krajobrazowego są ryby. Badania nad ichtiofauną parku prowadzone są od kilkudziesięciu lat z dużą systematycznością. Wynika z nich, że w obrębie "Wielkiego Łuku" rzeka Warta posiada najbogatszy i najbardziej zróżnicowany rybostan w stosunku do całej długości swojego biegu. Choć na przestrzeni lat daje się zauważyć wiele szkodliwych zmian, tę wyjątkową wartość utrzymuje nadal. Odcinek ten zamieszkują liczne gatunki ryb, w tym ginące w innych rejonach ryby litofilne, tj.: brzana (Barbus barbus), świnka (Chondrostoma nasus), kleń (Leuciscus cephalus).

    Ponadto licznie występuje: jelec (Leuciscus leuciscus), boleń (Aspius aspius), krąp (Blicca bjoerkna), okoń (Perca fluviatilis), śliz (Noemacheilus barbatulus), miętus (Lota lota), węgorz (anquilla anquilla), szweja (Alburnoides bipunctatus), leszcz (Abramis brama), karp (Cyprinus carpio), sandacz (Stizostedion lucioperca) i inne.
Obok ryb dość częstym elementem fauny wodnej jest przedstawiciel minogowatych (Petromyzonidae) minog strumieniowy (Lampetra planeri) (Engelhardt, 1998).
Istnienie tak bogatych tarlisk ryb litofilnych, a przede wszystkim brzan (Barbus barbus) należy uznać za ważne dla przyrody w skali kraju, ponieważ gatunek ten jest uważany, po troci (Salmo trutta morpha trutta), za najbardziej zagrożony wyginięciem.

    Ryby te nie tylko żyją tu w doskonałej kondycji, ale co najważniejsze, znajdują dogodne warunki do tarła. Jeszcze z początku lat osiemdziesiątych pochodzą informacje o tarliskach certy (Vimba vimba). Jednak obecnie, ze względu na przegrodzenie rzeki Warty tamą zbiornika "Jeziorsko", gatunek ten już nie występuje. Według najnowszych badań dominującymi gatunkami ryb są (Korbel,1993): płoć (Rutilus rutilus), szczupak (Esox lucius), kiełb (Gobio gobio), brzana (Barbus barbus), ukleja (Alburnus alburnus).