dzisiaj jest: 8 marca 2021. imieniny: Beata, Stefan, Wincenty
 
realizacja zadań

     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoje zadania realizuje poprzez:

 • współpracę z Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyn, Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn oraz pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie,
 • współpracę z placówkami opieki zdrowotnej w zakresie leczenia i rehabilitacji,
 • współpracę ze szkołami oraz placówkami oświatowymi w zakresie działalności profilaktycznej wśród młodzieży oraz przemocy w rodzinach,
 • współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, kościołem, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi, organizacjami społecznymi, samorządem gminnym, mieszkańcami miasta i wsi, sprzedawcami oraz mediami w zakresie uświadamiania społeczeństwa o skutkach nadużywania alkoholu oraz propagowania zdrowego stylu życia,
 • współpracę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie organizacji czasu wolnego oraz działalności świetlic,
 • współpracę z Klubami Sportowymi w zakresie organizacji czasu wolnego w gminie,
 • współpracę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Działoszynie w zakresie pomocy socjalnej dla rodzin z problemem alkoholowym, motywowania do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu, motywowania rodzin do podejmowania działań w kierunku rozwiązywania problemów alkoholowych, zgłaszania przypadków przemocy domowej, dożywiania dzieci i młodzieży w szczególności na świetlicach oraz finansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży jak również zlecania pracownikom socjalnym, na podstawie zawartych umów, przeprowadzania wywiadów w środowisku rodzin z problemem alkoholowym,
 • współpracę z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w celu wypracowania metod zapobiegania następstwom nadużywania napojów alkoholowych,
 • współpracę w zakresie przestrzegania przepisów prawa stanowiących o sprzedaży i spożywaniu napojów alkoholowych z Policją,
 • współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, Policją, Sądem w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie,
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Działoszynie w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i ich rodziców.

     Komisja realizuje zadania nakreślone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie w oparciu o środki finansowe pozyskane z tytułu opłat z korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.